ТЕЛЕФОН ЗА ЕКСПРЕСНИ ПОРЪЧКИ

02 9438090

Безплатна доставка

за поръчки над 50.00 лева

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН Superior Nutrition, достъпен на интернет адрес: https://хранителни-добавки.com 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТРИПИНГ ЕООД, ЕИК 112588352, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Николай Ракитин №4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на платформата за електронна търговия https://хранителни-добавки.com, наричана по-долу „Superior Nutrition”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ТРИПИНГ ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Николай Ракитин №4
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Николай Ракитин №4
 4. Данни за кореспонденция:office@tripping-co.eu, телефон 02 9438090
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК112588352, Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 232294
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG112588352

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Superior Nutrition e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://хранителни-добавки.com, чрез която Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на https://хранителни-добавки.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона.
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват с Доставчика  договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://хранителни-добавки.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса в Superior Nutrition стоки. Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.

(3) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Superior Nutrition, на адрес https://хранителни-добавки.com

Чл. 6. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако  същия е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Superior Nutrition

Чл. 7. (1) За да използва  Superior Nutrition за сключване на договори за покупко-продажба на стоки,  Клиента следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика https://хранителни-добавки.com, съобразно посочената в него процедура. 

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Клиента поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика https://хранителни-добавки.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчика стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Клиента, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Клиентът е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Клиентите сключват договора за покупко-продажба на стоките по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиентите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиентите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Клиента.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Superior Nutrition, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в Superior Nutrition

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Superior Nutrition

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на  Клиентите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на  Клиентите посредством в механизмите в Superior Nutrition.

(5) Информацията, предоставяна на Клиентите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Superior Nutrition, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)  Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Superior Nutrition или електронна поща.

Чл. 15. (1)  Клиентът се съгласява, че доставчика има право да приема авансово плащане за сключените с Клиента  договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика. 

(4) Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Клиентът организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът  изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Клиентът се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика.

(8) Когато доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Клиентът е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Клиентът чрез сайта на Доставчика.

(2) В случай, че Клиентът и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Клиента до Доставчика чрез сайта на Доставчика.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоката на  Клиента от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на  Клиентите съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентът в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4)  Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента или , включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Доставчика.

(5)  Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Доставчика. 

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Клиенти.

(2) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо  в Клиента в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Клиентът не заяви в  14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако  Клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Клиента чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията.  Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://xn----7sbbdgjfxbfvfxdsw1bzc.com/page/obshti-uslovia заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Клиента. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Superior Nutrition в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29.  Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиентът в процеса на използване или неизползване на Superior Nutrition и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Superior Nutrition 

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти.